Teenused


Mis on sotsiaalteenused? 


Sotsiaalteenus- isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus. teenuseid osutades lähtume Sotsiaalhoolekande seadusest :https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005?leiaKehtiv
Pakume käesoleval ajal alljärgnevaid teenuseid:1. Sotsiaalne rehabilitatsioon;

2. Tööalane rehabilitatsioon;

3. Erihoolekanne;

4.Tugiisikuteenus (peredele, isikutele ning raske ja sügava puudega lastele).