Tööalane rehabilitatsioon

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on vähenenud töövõimega inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töötamise toetamine.


Töötukassa avaldab tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajate nimekirja portaalis www.tootukassa.ee.

Tööalast rehabilitatsiooni teenust hakatakse osutama alates 01.01.2016 ning MTÜ VIRUMAA TUGITEENUSED on Töötukassa koostööpartneriks tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks.


MTÜ VIRUMAA TUGITEENUSED tööalase rehabilitatsiooni sihtgrupiks, on vähenenud töövõime või

vanuse tõttu tööelust eemale jäänud inimesed, kellel on mitmeid takistusi ja seetõttu vajavad nad tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.

 


Programmimeeskonda kuuluvateks spetsialistideks on:

sotsiaaltöötaja, psühholoog, tegevusterapeut, füsioterapeut ja arst.


Lisaks kasutatakse teabe edastamiseks töötukassa töövahendaja ja partnerorganisatsioonide esindajate osalemist.

Tegevused:

- inimese õpetamine puude või tervisehäirega toime tulema;

- töövõime arendamine;

- töötingimuste võimalik sobitamine töökohas;

- kohanemine tööeluga.

 

Hinnakiri:

Teenuste hinnakiri (1h)  


 

Füsioterapeudi teenus                                                           50,00 €

Füsioterapeudi grupiteenus                                                   18,00 €


Tegevusterapeudi teenus                                                       40,00 €

Tegevusterapeudi grupiteenus                                               18,00 €


Sotsiaaltöötaja teenus                                                           40,00 €

Sotsiaaltöötaja grupiteenus                                                   18,00 €


Logopeedi teenus                                                                 40,00 €

Logopeedi grupiteenus                                                         18,00 €


Loovterapeudi teenus                                                           40,00 €

Loovterapeudi grupiteenus                                                   18,00 €


Psühholoogi teenus                                                               40.00 €

Psühholoogi grupiteenus                                                       18,00 €


Kogemusnõustaja teenus                                                       30,00 €

Kogemusnõustaja grupiteenus                                               18,00 €


Arsti teenus                                                                           40,00 €

Arsti grupiteenus                                                                   18,00 €


Eripedagoogi teenus                                                             40,00 €

Eripedagoogi grupiteenus                                                     15,00 €


Õe teenus                                                                             30,00

Õe grupiteenus                                                           15,00€

 

Tööalasele rehabilitatsioonile on võimalik registreerida tel. 55980670  (tööpäeviti 10:00-16:00), saata e-mail aadressil tapa.vabatahtlik@gmail.com.


Töötukassa tasub ühe kliendi tööalase rehabilitatsiooni eest kuni 1800 eurot (sisaldab käibemaksu) kalendriaastas.Tööalase rehabilitatsiooniprogramm HEV (hariduslike erivajadusega) õppijate kutseharidusest tööle siirdumise toetamiseks. _____________________________________________________________________

KOKKUVÕTE

 

1. Rehabilitatsiooniprogrammi valdkond: tööalane rehabilitatsioon (töötamise valdkond)

2. Rehabilitatsiooniprogrammi osutamise piirkond: üle Eesti

Programmi tegevused viiakse ellu rehabilitatsiooniasutuses ning kliendi õppe- ja töökeskkonnas.

Rehabilitatsiooniprogrammi sihtgrupp: Kutseõppeasutuses viimasel kursusel õppivad puudega ja/või hariduslike erivajaduste noored (alates 16. eluaastast), kellel on tuvastatud vähenenud töövõime ja kellel võib ilmneda raskusi töökoha leidmisel. Programmis osaleb 4-6 klienti.

 

Programm sobib kliendile:

·       Puudega, osalise töövõimega noor alates 16. eluaastast, kes õpib kutsekoolis

·       Normintellekti või kerge intellektipuudega

·       Jooksval aastal planeeritud kutsekooli lõpetamine ja tööturule siirdumine

·       Vajab täiendavat toetust tööalase rakendumise leidmiseks/tööturule sisenemiseks

·       Omab huvi/ motivatsiooni tööle asuda

 

Programm ei sobi kliendile

·       Mõõduka, raske ja sügava intellektipuudega

·       Keskmisest suurema kõrvalabi vajadusega (ei ole iseseisev igapäevaelutegevustes – söömine, joomine, hügieenitoimingud, iseseisvalt ohutu liiklemine)

·       Ei valda eesti keelt

·       Emotsionaalselt ebastabiilne (on enda ja teiste suhtes agressiivne; esineb enda ja teiste suhtes kahjustavat käitumist).

·       Uimastite ja teiste sõltuvust tekitavate ainete tarvitamine (va suitsetamine).

 

Rehabilitatsiooniprogrammi eesmärk: programmi lõpuks töötab klient temale sobivas töövormis avatud tööturul või kaitstud töö teenusel sobiva koormusega.

Programmis läbiviidavate tegevuste käigus selgitatakse välja, millised on kliendi ametialased võimed ja sobivus ning millist tuge vajab klient tööle suundumisel. Programmis arendatakse kliendi, tema perekonna ja lähivõrgustiku teadlikkust, sotsiaalseid oskuseid ning võimekust muutustega kohanemisel, pakkudes vajalikke rehabiliteerivaid teenuseid nii individuaalselt, grupis kui ka pereteenusena. Toimub koostöö rehabilitatsioonimeeskonna, kutseõppeasutuse ja Töötukassa juhtumikorraldaja ning kliendi ja tema perekonna/ lähivõrgustikuga. Sobiva töökoha leidmisel tehakse koostööd tööandjaga.

Rehabilitatsioonimeeskonnast on programmi kaasatud sotsiaaltöötaja, eripedagoog ja psühholoog. Vastavalt kliendi vajadustele võib kaasata ka teisi spetsialiste (füsioterapeut, tegevusterapeut, logopeed).

 

Rehabilitatsiooniprogramm koosneb 3. etapist. Üleminek teisest etapist kolmandasse etappi toimub vastavalt kliendi valmisolekule liikuda tööturule.

Kogu programmi jooksul on kliendil võimalik saada:

·       kuni 20 h grupiteenust (10 kohtumist)

·       kuni 38 h individuaalteenust

·       kuni 6 h pereteenust

 

Etapp

Aeg

Tegevus

Teenuste maht

 

1.etapp- ettevalmistav etapp

 

1.-3. nädal

Läbi on viidud hindamine, koostöös kliendiga on püstitatud eesmärgid ning koostatud tegevuskava

I etapis

5 h individuaalteenuseid

2.etapp – aktiivse sekkumise etapp

 

alates 4. nädalast

Kliendi, tema pere ja /lähivõrgustiku toetamine vastavalt seatud eesmärkidele. Grupitööd.

II etapis

kuni 13 h individuaalteenuseid

kuni 3 h pereteenuseid

3.etapp – tööle rakendumise etapp

 

16. nädalast kuni programmi lõpuni

Kliendi toetamine töökohal.

Grupitööd.

III etapis

Individuaalteenuseid

kuni 20 h ja pereteenuseid kuni 3 h

Kogu programmi jooksul on kuni 10 grupi kohtumist

 

Rehabilitatsiooni programm kestus on 9 kuud (aprill - detsember või oktoober - juuni).

Käesolevas rehabilitatsiooniprogrammis kasutatakse kliendi hetkeolukorra ja saavutatud tulemuste hindamiseks Rahvusvahelise Funktsioneerimisvõime Klassifikatsioonile (RFK) tuginevaid hindamisvahendeid. Samuti rakendatakse toetatud tööle rakendamise (TTR) metoodikat ja tuginetakse juhtumikorralduslikele põhimõtetele. Grupitöös ja individuaaltegevuste raames kasutatakse MI (motiveeriva intervjueerimise) nõustamismeetodit.

Rehabilitatsiooniprogrammi lõpuks on oodatavad tulemused kliendi jaoks järgmised:

1. Klient on teadlik oma võimetest ning omab selgeid karjääriootusi.

2. Klient on leidnud endale võimetekohase töö avatud tööturul või kaitstud töö teenusel.

3. Klient tuleb toime oma igapäevaelu korraldamisega.

4. Klient on kohusetundlik ning valmis koostööks erinevate partneritega.

5. Klient analüüsib tööeluga seotud olukordi ning suudab leida sobivad lahendused.

6. Klient oskab tulla toime stressi ja muude psüühiliste koormustega.

7. Pere/ lähivõrgustik on jõustatud ning toetab klienti tööotsingutel ja töötamisel.

8. Tööandja on teadlik kliendi individuaalsetest erivajadustest ja arvestab sellega tööprotsessis.

 

MTÜ Virumaa Tugiteenused programmihind 1800 eurot.