Tugiisikuteenus

 

Mis on tugiisikuteenus?


Tugiisikuteenus on kriisitoetus, ajaliselt määratletud , teatud olukordadega kaasnev abi. Siin algab tegevus kriisiolukorras ja tugiisiku vajaduse konstateerimisest selles olukorras. Seejärel edeneb protsess kontaktisikute kaudu tugiisikute ja abivajaja koostegevuseni. On võimalik, et tööprotsess saab alguse abivajaja enese või tema perekonna initsiatiivist. Ka sel juhul liigub teave kontaktisikute kaudu, sest neil on info võimalike tugiisikute kohta.

Saanud teate, läheb tugiisik abivajajaga kohtuma. Kohtumisel selgub, kas osapooled soovivad suhelda, kas nad inimestena on sobivad või ei. Kui kontakt tekib, algab tegevus ja protsess areneb edasi.

Reeglina vormistatakse kolmepoolne leping, kus poolteks on abivajaja, tugiisik ja kohaliku omavalitsuse esindaja. Leping sisaldab väga täpselt kokkulepitud eesmärke ja poolte kohustusi, olles seega arusaamatuste vältimiseks hädavajalik...
Tegevuse sisu kujuneb välja vastavalt olukorrale. See võib olla ainult vestlus, teatud asjade korraldamine või näiteks olukorra määratlemine, aga ka mõningate tegevuste koos sooritamine. Iga suhte puhul on sisu unikaalne ja kordumatu.
Osutame lastega peredele tugiisikuteenust vastavalt teenuse kirjeldusele.


Saame aidata: 

kui vajate abi lastega seotud probleemide lahendamisel abi

kui palgast palgani on keeruline toime tulla
kui tundub, et elu on viltu läinud

kui pisimured takistavad elada

kui tundub, et oled päris üksi

kui rahast ei jätku vajalike asjade ostmiseks


ÄRA JÄÄ OMA MUREGA ÜKSI - PÜÜAME KOOS LAHENDUSE LEIDA!
Tugiisikuteenus asendushoolduselt  lahkunud noorele aastal 2021.


Piirkond: Lääne- ja Ida-Virumaa.


Kellele? 

Noor on õigustatud teenust saama, kui ta kohaliku omavalitsuse põhjendatud hinnangul
vajab oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi
(juhendamine, motiveerimine, isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime
arendamine) ja kui see isik kuulub ühte järgmistest sihtgruppidest:
- noor, kes lahkub asendushooldusteenuselt, kuna ta ei ole enam õigustatud
teenusele vastavalt sotsiaalhoolekandeseaduses ) sätestatud
tingimustele;
- . perekonnas eestkostel olnud noor, kelle eestkoste lõppeb seoses täisealiseks
saami

- noor, kes on asendushooldusteenusel või perekonnas eestkostel viibimise ajal
rasestunud või sünnitanud lapse.


Teenuse osutamine? aastas kuni 118 tundi


Rahastamine? 
Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames elluviidav projekt „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“.Kontakt: Ene Augasmägi, tel 55980670, e-mail: tapa.vabatahtlik@gmail.com