Tugiisikust

Kes on tugiisik?

Tugiisikud on erilised, tavalised inimesed, kes eelkõige tulevad toime enda elu korraldamisega ja on valmis oma kogemusi ning oskusi jagama nendega, kes seda vajavad. Tugiisik on kuulaja ja nõuandja.  Ta võib esitada oma arvamuse, kuid ei saa nõuda, et abisaaja oleks sama meelt. Tugiisiku ülesanne on paljunõudev. See eeldab taktitunnet ja paindlikkust.

Kuigi iseennast kasutatakse töövahendina, jääb tugiisik tahaplaanile. Kuigi tugiisik annab teavet, ei ole ta õpetaja. Kuigi ta toetab, ei või ta aga määrata. Tugiisik ei või teha otsuseid teise eest, tema ülesanne on luua õhkkond, kus teisel on kergem teha ise oma otsuseid. valguses.
Tugiisik ei ole tegutsedes ametiisik vaid eelkõige kaasinimene, kes kaasatakse kriisisituatsioonis abivajajat jõustama. Tugiisiku peamiseks ülesandeks on erinevaid probleemsituatsioone lahendades aktiivselt nõustada abi vajavat peret/last ja juhtida abivajajat kasutama spetsialistide abi ja teavet.

Tugiisik saab aidata, kui....

sa emana ei tea, mida teha

oled hädas oma tulude-kulude planeerimisel

ei tea kellelt abi paluda

vajad materiaalset abi

 

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse tugiisikud on läbinud SA Dharma tugiisikukoolituse ja omavad praktilist tugiisikutöö kogemust.

 

Viimased uudised 03. oktoober - Osaleme piloteerimisel "Integreeritud teenuste mudeli piloteerimiseks 0-15- aastastele lastele" MTÜ Virumaa Tugiteenused on koostööpartneriks Väike-Maarja Vallavalitsusele, et ühiselt piloteerida Integreeritud teenuste mudelit 0-15 aastastele lastele. 
Antud piloteerimise eesmärk on  erivajadustega lastele ja nende peredele tagada võimalikult kiiresti vajalik abi, puuduks keeruline asjaajamise korraldus, lapse ja pere vajadusi vaadeldakse tervikuna ning väheneks süsteemide killustatus.  Mudeli piloteerimisse kaasatakse need 0-15-aastased lapsed, kes vajavad mitme valdkonna tuge (haridus-, tervishoiu- ja/või sotsiaalvaldkonnad). Lisaks piloteeritakse koos integreeritud teenuste mudeliga ka lapse abivajaduse tuvastamise töövahendit, mis võimaldaks kiiresti ja lihtsalt kaardistada, kas ja millistest valdkondades on lapsel tuge vaja.

Väike-Maarja Vallavalitsus osaleb piloodis 10 lapsega. 
vanemad on olnud koostööaldid aitamaks piloteerimist.
Piloteerimine toimub ajavahemikus august 2019-september 2020.

Piloteerimise rahastamine toimub: 

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“

raames koostatud TAT alategevuse 2.1.3 „Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine  rahastusel.