Keele- ja kõnehäirete ja/või psüühikahäirete tõttu koolikohustuse edasilükkamise soovituse saanud 6–8 aastastele lastele suunatud rehabilitatsiooniprogramm
Tapa Vabatahtlike Tugikeskus 19. november 2017

Programmi sihtrühm: 8 last: 6–8 aastane laps, kes on saanud Rajaleidja maakondlikult nõustamiskomisjonilt otsuse koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks keele- ja kõnehäirete ja/või psüühikahäirete tõttu.

Programmi kestvus: 27.11.2017-30.06.2018

 

Eesmärk: programmi läbimise järgselt on laps saavutanud koolivalmiduse ja on valmis alustama õpinguid talle sobivas õppevormis ja õpikeskkonnas.

 

Programmis läbiviidavate  hindamiste käigus selgitatakse välja, millised tegutsemis- ja osalemispiirangud lapsel esinevad, mille tõttu ei ole ta valmis alustama koolikohustuse täitmist võrdselt eakaaslastega. Programmis arendatakse lapse ja tema perekonna teadlikkust, õpi- ja sotsiaalseid oskusi ning võimekust muutustega kohanemisel, pakkudes vajalikke rehabiliteerivaid teenuseid nii individuaalselt kui ka grupis. Programmi põhirõhk on logopeedilisel, eripedagooglilisel ning psühholoogilisel toel, sotsiaaltöötaja ja füsioterapeudi teenused on toetava olemusega.


Rehabilitatsiooniprogramm on jagatud  kolme etappi – ettevalmistav etapp, aktiivse sekkumise etapp ning kokkuvõtlik etapp.

 

Ettevalmistav etapp – kuni 4 nädalat.

Ettevalmistavas etapis toimub kliendi hindamine kõigi  spetsialisti poolt (eripedagoog/logopeed, psühholoog, füsioterapeut ja sotsiaaltöötaja) ning spetsialistide meeskonnatöö, mille tulemusel valmib igale lapsele personaalne tegevuskava. 

Aktiivse sekkumise etapp – alates 4. nädalast.

-        5 h grupiteenust lastevanematele, mida viivad läbi kas psühholoog, logopeed/eripedagoog või sotsiaaltöötaja. Gruppide komplekteerimine ja täpne konkreetse spetsialisti grupiteenuste arv selgub peale kõikide programmis osalevate laste hindamist spetsialistide meeskonnatöö tulemusena, arvestades laste ja nende perede vajadusi ning gruppide võimalikku homogeensust.

-        5 h pereteenust, mida viivad läbi kas psühholoog, logopeed/eripedagoog või sotsiaaltöötaja. Täpne konkreetse spetsialisti pereteenuste arv selgub peale kõikide programmis osalevate laste hindamist spetsialistide meeskonnatöö tulemusena, arvestades laste ja nende perede vajadusi.

-        25 h füsioterapeudi grupiteenust lastele, et toetada läbi kehalise aktiivsuse ning eakohaste kehaliste oskuste aredamise ning kinnistamise, kognitiivsete võimete arendamist. Füsioteraapia grupitöös osalemine arendab ja kinnistab lisaks eakohastele kehalistele oskustele ka koostöö tegemise oskusi, tegevustes koordineeritult osalemist kui ka sotsiaalse suhtlemise oskusi. Füsioteraapia viimase grupiteenuse sisu on hinnata lapse üldkehalisi oskusi, et oleks võimalik neid võrrelda esmase füsioterapeutilise hindamisega.

-        Kuni 28 h logopeedi või eripedagoogi individuaalteenust. Täpne konkreetse spetsialisti individuaalteenuste arv selgub peale kõikide programmis osalevate laste hindamist ning spetsialistide meeskonnatöö tulemusena, arvestades laste vajadusi. Eripedagoog/logopeedi viimaste  individuaalteenuse raames  viiakse läbi tulemuste hindamine.

-        12 h psühholoogi grupiteenust lastele. Oluline on arvestada, et psühholoogi grupiteenustest esimesed 3 kohtumist peaksid toimuma enne logopeed/eripedagoogi lastele suunatud grupiteenuseid.

-        1 h + 1 h psühholoogi pereteenust. Esimene pereteenus toimub enne psühholoogi grupiteenuste esimest tsüklit ning teine psühholoogi pereteenus toimub peale psühholoogi grupiteenuse teise tsükli lõppu.

-        12 h logopeedi lastele suunatud grupiteenust ning 12 h eripedagoogi lastele suunatud grupiteenust. Logopeedieripedagoogi grupiteenused toimuvad kordamööda ning täiendavad üksteist.

 

Kokkuvõtlik etapp: 1 nädal.

Selles etapis kohtuvad kõik spetsialistid pereteenuse raames (psühholoog, eripedagoog/logopeed, sotsiaaltöötaja ja füsioterapeut) lapse ja tema perega, et anda lapse kohta lõpphinnang ning edasised suunised.Huvi korral palun võtke ühendust: Ene Augasmägi
tel .55980670, või e-mail: tapa.vabatahtlik@gmail.com
Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: